Algemene voorwaarden

 1. Alle bestekken worden opgemaakt uitsluitend tegen de hierna vermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze schriftelijk werden bevestigd.
 2. Offertes van Zitwijzer zijn vrijblijvend en hebben enkel informatieve waarde. Iedere nieuwe offerte doet alle vorige teniet.
 3. De opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijn geldt louter indicatief en kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. Gevallen van heirkracht of omstandigheden buiten de wil van Zitwijzer zoals daar zijn [nietlimitatief]: staking, verlof, gebrek aan personeel,…dewelke de uitvoering van de levering vertragen, onderbreken of onmogelijk maken kunnen geenszins aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding ten voordele van de opdrachtgever.
 4. Daarenboven kan geen enkele garantie worden gegeven dan de waarborg verleend door de producent van de geleverde materialen. Aldus verbindt de garantie enkel de producent en is deze in geen geval tegenstelbaar aan Zitwijzer. Bij vervanging van het geplaatste blijft het werkloon ten laste van de opdrachtgever. Zitwijzer is in geen geval enige [schade]vergoeding[en] verschuldigd aan de opdrachtgever, noch kan Zitwijzer gehouden zijn tot terugbetaling. Gebreken die het gevolg zijn van bv. onjuist(e) gebruik, gebrekkig onderhoud of van veranderingen die zonder schriftelijke instemming van Zitwijzer worden aangebracht, vallen steeds buiten elke garantie.
 5. Zitwijzer behoudt zich het recht voor bestelde producten door een gelijkwaardige kwaliteit te vervangen, wanneer de productie door de fabrikant zou zijn stopgezet of gewijzigd. In dit kan de overeenkomst niet om deze reden worden verbroken.
 6. Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar zonder korting. De prijs is steeds exclusief BTW.
 7. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de opdrachtgever ertoe gehouden om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning boven op de hoofdsom te betalen: een rente van 1% per maand tot de volledige betaling, en een conventionele en forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 1226 B.W. gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag en dit tot dekking van de buitengerechtelijke kosten van alle aard.
 8. Iedere vertraging in betalen, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling alle nog openstaande zelfs niet vervallen schuldvorderingen eisbaar worden.
 9. In geval van wanbetaling houdt Zitwijzer het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten tot de betaling verricht is. Zitwijzer houdt zich tevens het recht voor bij wanbetaling de leveringen en service stil te leggen zonder dat de opdrachtgever enige vorm van vergoeding kan eisen.
 10. Indien het vertrouwen van Zitwijzer in de kredietwaardigheid van de koper/opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper/opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper/opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de Zitwijzer zich tevens het recht voor van de koper/opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper/opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Zitwijzer zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 3.
 11. Geleverde producten en diensten blijven eigendom van Zitwijzer tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.
 12. Gebreken dienen aan Zitwijzer op straffe van verval schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht binnen de acht (8) dagen. Nadien wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard.
 13. In geval van onderaanneming door Zitwijzer uitgevoerd, gelden onderhavige voorwaarden bij voorkeur op deze van de aannemer, tenzij schriftelijk anders bedongen.
 14. De onderaannemer zal de bepalingen naleven van het « Koninklijk Besluit van 26.12.1998 houdende maatregelen met het oog op de aanpassing van de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling voor de sociale en fiscale schulden met toepassing van artikel 43 van de wet van 1 juli 1996 houdende de modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels », waaronder artikel 1§7 (iedere onderaannemer die op zijn beurt een beroep doet op een andere onderaannemer moet voorafgaandelijk 1 aannemer daarvan schriftelijk in kennis stellen).
 15. In het geval er door Zitwijzer onderaannemers bij de uitvoering van hun opdrachten worden ingeschakeld, werken deze onderaannemers conform de instructies van Zitwijzer. Ingevalle de opdrachtgever rechtstreeks de onderaannemer heeft aangeduid of aanbevolen, werkt de laatstgenoemde volgens de instructies en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 16. Enkel het Belgische Recht is toepasselijk. In geval van betwisting zijn uitsluitend één der volgende rechtbanken, naar keuze van Zitwijzer, bevoegd: Vredegerecht Antwerpen; Rechtbank van Koophandel te Antwerpen; Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
 17. Materialen/producten worden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard van zodra zij geleverd zijn in de magazijnen van Zitwijzer.
 18. Werken in regie worden uitgevoerd aan 45,00 €/uur excl. BTW.
 19. Zitwijzer heeft zijn maatschappelijke zetel te 2520 Emblem, Elzenweg 10 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 2.305.743.646. Het BTW nummer is BE 0752 661 305.
 20. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen vallen op de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot supplementaire kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.
 21. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 22. Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.
 23. Door te bestellen bij Zitwijzer, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Zitwijzer zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 24. Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld via e-mail).